Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, který plní roli Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Základní úkoly Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (původně zřízeno jako Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti; používá zkratku "NMS") jsou zakotveny ve Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

  1. NMS je odborným výkonným, metodickým a koordinačním pracovištěm pro sběr, analýzu, interpretaci a distribuci dat o drogách a závislostech v ČR. Je samostatným organizačním útvarem v rámci sekretariátu Rady.
  2. NMS koordinuje v ČR tzv. drogový informační systém, tj. systém sběru, zpracování, hlášení a distribuce informací v oblasti závislostí, důsledků závislostního chování, protidrogové politiky, přijatých intervencí/opatření, legislativy, represe a trhu, výzkumu a evaluace v oblasti drog a hazardního hraní; za tímto účelem NMS koordinuje činnost ostatních státních a nestátních orgánů a institucí.
  3. NMS zpracovává informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména výroční zprávy o situaci v oblasti návykových látek a hazardního hraní, které každoročně předkládá pro informaci Radě, vládě a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost.
  4. NMS je koordinátorem celostátního meziresortního a mezioborového informačního systému „Systému včasného varování" (EWS), který umožňuje rychlou výměnu informací o rozšíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek v ČR a dává podněty k jejich případné legislativní kontrole.

NMS (nebo jeho jednotliví pracovníci) se podílí na výzkumu a NMS iniciuje výzkumnou činnost v oblastech, ve kterých působí. K hodnocení a sledování výzkumných studií na lidech, zpravidla uživatelích drog, prováděných NMS nebo výzkumníky s NMS spolupracujícími, zřídilo v r. 2005 Etickou komisi.

Poštovní adresa, umístění pracoviště a e-mailové adresy

Poštovní adresa:

Úřad vlády České republiky

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1.

 

Pracoviště je umístěno v prostorách Ministerstva dopravy na adrese:

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1.

 

Vedoucím NMS je MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Tel. číslo asistentky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti: +420 224 003 866.

E-mailové adresy jednotlivých pracovníků jsou uvedeny u jejich jmen ve složce Pracovníci na tomto webu.

Pro komunikaci týkající se webové stránky je určen e-mail info@drogy-info.cz.


TOPlist